ناشر آثار معارف اسلامی و علوم دینی

راه زندگی

... ازدواج، تنها در آمدن از "تنهایی" نیست، بلکه رسیدن به "همدلی و همراهی" است. بیش از "جمال" باید "کمال" مطرح باشد…

اسیر آزادی بخش

کتاب پیش رو، مجموعه ای از اشعار «ارزشی ـ انقلابی» شاعر است که در سنین جوانی، به مناسبتهای ویژه سروده و شعله های…