ناشر آثار معارف اسلامی و علوم دینی

لینالونا

صبا لب حوض نشسته بود که آدم کوچولویی با موهای آبی پیشش آمد. اخم‌هایش توی هم بود. بعد از کمی صحبت، یک‌دفعه از صبا…