ناشر آثار معارف اسلامی و علوم دینی

حبیب

یارانش را مرور کرد. زهیر را برای فرماندهی سمت راست لشکرش انتخاب کرد. عباس را برای فرماندهی مرکز سپاه، اما برای سمت…