ناشر آثار معارف اسلامی و علوم دینی

احکام دین

"در این رساله سعی شده مسائل مورد نیاز همگان بر اساس فتاوی مورد اتفاق مراجع بزرگ نجف و قم از کتاب توضیح المسائل…