ناشر آثار معارف اسلامی و علوم دینی

اعضای هیئت مدیره

علیرضا مختار پور

آقای علی­رضا مختارپور (عضو هیئت مدیره)
سال تولد:....
محل…

نمایش تمام پست ها
محمود لولاچیان

آقای محمود لولاچیان (نایب رئیس هیئت مدیره)

سال تولد: 1313…

نمایش تمام پست ها
مهدی باقری

آقای مهدی باقری (عضو هیئت مدیره و خزانه دار)

سال تولد: 1337…

نمایش تمام پست ها
علیرضا برازش

آقای علی­رضا برازش (عضو هیئت مدیره)
سال تولد: 1334
محل تولد:…

نمایش تمام پست ها
محسن چینی فروشان

آقای محسن چینی­ فروشان (مدیر عامل)

سال تولد: 1331

محل تولد:…

نمایش تمام پست ها
علی اکبر اشعری

آقای علی­ اکبر اشعری (رئیس هیئت مدیره )
سال تولد: 1332
محل…

نمایش تمام پست ها

نویسندگان